top of page

Një ofertë pune për menaxhimin e AFT / Понуда за работа за раководството на ФAТ

Thirrje për aplikim - Drejtor i Aleancës Franceze në Tetovë

(Të merr pozitën sa më shpejt të jetë e mundur)

Aleanca Franceze në Tetovë është në kërkim të një personi të ri për të marrë funksionet drejtuese të Aleancës.

Prezantimi i strukturës:


Anëtare e rrjetit të Aleancave Franceze, Aleanca Franceze në Tetovë është një shoqatë sipas ligjit vendor, misioni i së cilës është promovimi dhe përhapja e gjuhës frënge, Frankofonisë dhe vlerave të saj dhe kulturave lokale (maqedonase dhe shqiptare). Kjo shoqatë, e cila feston 20-vjetorin e saj, luan një rol të rëndësishëm në komunitetin lokal pasi ofron arsim cilësor dhe sjell Frankofoninë në jetë në një rajon multikulturor ku përzihen origjina dhe fetë e ndryshme. Aleanca ka një zyrë, një klasë dhe një bibliotekë mediatike.

Për më shumë informacion mbi aktivitetet tona, mund të vizitoni faqen tonë në Facebook: Tetovo AF, faqen tonë në Instagram: tetovo_af dhe faqen tonë të internetit: https://www.aftetovo.com/

Përshkrimi i detyrave:


Nën autoritetin e Presidentit të Aleancës, drejtori është përgjegjës për zbatimin e objektivave dhe misioneve të Aleancës, përkatësisht:


 • Menaxhimi dhe Administrimi

 • Të kujdeset për menaxhimin administrativ dhe financiar të shoqatës , si dhe detyrat e përditshme të qenësishme për funksionimin e duhur të shoqatës;

 • Ruajtja dhe fuqizimi i lidhjeve me Komitetin Administrativ dhe anëtarët e Aleancës;

 • Zhvillimi i ofertave për vullnetarë lokal.


 • Drejtimi pedagogjik dhe mësimdhënia e frëngjishtes:

- Menaxhimi dhe organizimi i kurseve të frëngjishtes, kalendarit pedagogjik dhe provimeve DELF/DALF, në bashkëpunim me mësimdhënësit;

- Promovimi i ofertave të kurseve të frëngjishtes dhe krijimi i ofertave për audienca të reja;

- Rekrutimi, menaxhimi dhe mbështetja e ekipit të mësimdhënësve (2 deri në 4 mësimdhënës të përkohshëm në varësi të semestrit);

- Formimi i klasave;

- Ruajtja e partneriteteve ekzistuese me institucionet arsimore lokale, zhvillimi i partneriteteve të reja në terren;

- Mbajtja e kurseve frëngjisht nxënësve të ndryshëm, fëmijë dhe të rritur (nivelet A1 deri në B2). Ky angazhim plotëson pagën e drejtorit.


 • Detyrat e tjera shtesë

- Zbatimi dhe promovimi i programeve kulturore në bashkëpunim me aktorët francezë në Maqedoninë e Veriut dhe partnerët, veçanërisht Ambasadën Franceze në Shkup dhe Institutin Francez në Shkup;

- Të promovojë aktivitetet e Aleancës, të sigurojë shikueshmërinë e tyre nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mediave;

- Të sigurojë funksionimin e duhur të bibliotekës mediatike.


 • Në varësi të projekteve aktuale dhe aftësive të kandidatit:

- Menaxhimi monitorimi, hartimi dhe ndjekja e thirrjeve për projekte lokale ose evropiane;

- Menaxhimi vullnetarë ndërkombëtarë (sipas projekteve të mobilitetit).

Kushtet e punës:

- Kontratë lokale (kandidati duhet të ketë vendbanim në Maqedoninë e Veriut ose të ketë tashmë dokumentacionin e nevojshëm që i mundëson të punojë në territorin e Maqedonisë së Veriut);

- Mbështetje për sigurimin shëndetësor të Maqedonisë dhe pagesën e pagës mesatare në Maqedoninë e Veriut (shuma që u komunikohet me email kandidatëve të interesuar);

- 35 orë në javë (me ca periudha më intensive se të tjerat: muaji i Frankofonisë, periudhat e regjistrimit, etj.);

- Kontratë 1 vjeçare me mundësi rivazhdimi;

- Marrja e postit sa më shpejt të jetë e mundur.

Profili i kërkuar për postin:

- Zotërim i gjuhës frënge (idealisht niveli B2);

- Njohuri të gjuhëve kryesore vendase (maqedonisht dhe shqip);

- Njohuri dhe/ose përvojë paraprake në fushën e frëngjishtes si gjuhë e huaj;

- Fryma e iniciativës dhe njohuritë e menaxhimit dhe administrimit;

- Ndjenjë e përgjegjësisë ;

- Aftësi të forta ndërpersonale, përshtatshmëri dhe fleksibilitet i madh (oraret, kultura, mjedisi)

- Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për të marrë vendime;

- Interes për gjuhën dhe kulturën franceze.

Hapat që duhen ndjekur për të aplikuar:


Dërgoni me e-mail përpara të hënës, 4 prill 2022, CV dhe letër motivuese në adresën: aftetovo@gmail.com

Ju lutemi të shënoni në titullin e mesazhit: “Aplikim për pozitën e drejtorit AF Tetovë”

Nëse është e nevojshme, mund të kërkohen dokumente shtesë.
Повик за аплицирање - директор на Француската Aлијанса во Тетово

(Да ja заземе позицијата што е можно поскоро)


Француската Aлијанса во Тетово бара ново лице кое ќе ги преземе раководните функции на Алијансата.

Презентација на структурата:


Членка на мрежата на француски сојузи, Француската Aлијанса во Тетово е здружение според локалното право, чија мисија е да го промовира и шири францускиот јазик, франкофонијата и неговите вредности и локални култури (македонска и албанска). Ова здружение, кое го слави својот 20-годишен јубилеј, игра важна улога во локалната заедница бидејќи обезбедува квалитетно образование и ја оживува франкофонијата во мултикултурен регион каде што се мешаат различни потекла и религии. Алијансата има канцеларија, училница и медиумска библиотека.

За повеќе информации за нашите активности, можете да ја посетите нашата Facebook страница: Tetovo AF, нашата Instagram страница: tetovo_af и нашата веб-страница: https://www.aftetovo.com/

Опис на задачите:


Под овластување на претседателот на Алијансата, директорот е одговорен за спроведување на целите и мисиите на Алијансата, имено:


 • Менаџмент и администрација

 • Да се ​​грижи за административното и финансиското управување на здружението, како и за секојдневните задачи својствени за правилно функционирање на здружението;

 • Одржување и зајакнување на врските со Административниот комитет и членовите на Алијансата;

 • Развој на понуди за локални волонтери.

 • Педагошка насока и настава по француски јазик:

- Управување и организирање на курсеви по француски јазик, педагошки календар и DELF / DALF испити, во соработка со наставниците;

- Промовирање на понуди за курсеви по француски јазик и креирање понуди за нова публика;

- Регрутирање, управување и поддршка на наставниот тим (од 2 до 4 привремени наставници во зависност од семестарот);

- Формирање на паралелки;

- Одржување на постојните партнерства со локалните образовни институции, развивање на нови партнерства на терен;

- Одржување курсеви по француски јазик за различни студенти, деца и возрасни (нивоа А1 до Б2). Оваа обврска ја надополнува директорската плата.

 • Други дополнителни задачи

- Спроведување и промоција на културни програми во соработка со француските актери во Северна Македонија и партнерите, особено Француската амбасада во Скопје и Францускиот институт во Скопје;

- Да се ​​промовираат активностите на Алијансата, да се обезбеди нивна видливост преку социјалните мрежи и медиумите;

- Грижење за правилно функционирање на медиумската библиотека.


 • Во зависност од тековните проекти и вештините на кандидатот:

- Управување следење, изготвување и следење на повици за локални или европски проекти;

- Меѓународно доброволно управување (според проекти за мобилност).

Услови за работа:


- Локален договор (кандидатот мора да има живеалиште во Северна Македонија или веќе да ја поседува потребната документација која му овозможува да работи на територијата на Северна Македонија);

- Поддршка за здравствено осигурување во Македонија и исплата на просечна плата во Северна Македонија (износот доставен преку е-пошта до заинтересираните кандидати);

- 35 часа неделно (со некои периоди поинтензивни од другите: месец на франкофонијата, периоди на регистрација итн.);

- 1 годишен договор со можност за продолжување;

- Преземање на функцијата што е можно поскоро.

Баран профил за објавата:


- Течно познавање на француски (идеално ниво Б2);

- Познавање на главните локални јазици (македонски и албански);

- Претходно познавање и/или искуство од областа на францускиот јазик како странски јазик;

- Дух на иницијатива и знаење за менаџмент и администрација;

- Чувство на одговорност;

- Силни интерперсонални вештини, приспособливост и голема флексибилност (распореди, култура, околина и сл.);

- Способност за самостојно работење и донесување одлуки;

- Интерес за француски јазик и култура.

Чекори што треба да ги следите за да аплицирате:


Препратитe е-пошта пред понеделник, 4 април 2022 година, CV и мотивационо писмо на: aftetovo@gmail.com

Забележете во насловот на пораката: „Апликација за директор на А.Ф. Тетово“

Доколку е потребно, може да бидат потребни дополнителни документи.

6 vues0 commentaire
Post: Blog2_Post
bottom of page