top of page

Po bëhet gati fillimi i gjysmëvjetorit të dytë / Се подготвува почетокот на 2-от семестар

Dernière mise à jour : 17 janv. 2022

Me rastin e fillimit të gjysmëvjetorit të dytë, orët tona « klasike » do të vazhdojnë edhe më, si për adoleshentë ashtu edhe për të rritur, por do të ketë edhe plot risi! Orë përgatitore për DELF (Diplomë për njohjen e gjuhës frënge), orë të frëngjishtes së hershme… Më shumë hollësi së shpejti në një fletushka në letër dhe në format dixhital.


За почетокот во февруари, нашите ,,класични“ курсеви ќе продолжат, за адолесценти, како и за возрасни, но исто така ќе има и полно новости! Часовите за подготовка на ДЕЛФ (Диплома по француски јазик), часови за рано изучување н француски јазик... Наскоро со повеќе детаљи на флаер кој ќе биде во хартиен и во електронски формат.

2 vues0 commentaire
Post: Blog2_Post
bottom of page