top of page


Një modernizim kuantitativ të lokaleve dhe mjeteve për mësim

Една квантитативна модернизација на локалите и опрема за предавање

Une modernisation numérique des locaux et des outils d’enseignement.

Falë një ndihme të jashtëzakonshme të caktuar nga Ministria e Europës dhe Punëve të Jashtme, pajisje të reja do të blehen në muajtë në vijim : laptop, tablet, sisteme dëgjimi bluetooth, etj. Trajnime mbi pajisjet e reja do t’ju ofrohen gjithashtu profesorëve të frengjishtes të regjionit të Pollogut.

Благодарение на извонредна помош назначена од Министерството за Европа и надворешни работи, нова опрема кје биде купена во следните месеци : лаптоп, таблет, звучен систем блутут, итн. Обуки за новата опрема исто така кје им се нудат на професорите по француски на Полошкиот регион.

Image de Surface
Image de Tim Zänkert

Një projekt i jashtëzakonshëm me rastin e 20 vjetorit të themelimit të AFT-së

Исклучителен проект за дваесетгодишнината на Француската Алијанса во Тетово

Un projet exceptionnel pour les 20 ans de l’AFT.

Aleanca Franceze në Tetovë shënoi në vitin 2021 20 vjetorin e themelimit të saj, por kriza shëndetësore nuk na lejoi të organizonim një ngjarje për shënimin e këtij përvjetori vitin e kaluar. Mbase kjo ishte një kthim mbrapa për të bërë kërcim më të mirë, sepse për këtë pranverë të vitit 2022, po përgatitet një ngjarje e jashtëzakonshme rreth fotografisë dhe shkrimit, në temën "Të jesh 20 vjeçar në Tetovë"...

Француската Алијанса од Тетово ја имаше својата дваесетгодишнина во 2021 год., но здравствената криза не дозволи да се организира настан за годишницата мината година.  Тој беше одложен на подолго време, бидејќи за оваа пролет 2022 год. се подготвува  исклучителен настан за фотографија и пишани творби, на тема ,,Да се има 20 години во Тетово“...

Projets / Projekte / Проекти: Nos actualités
bottom of page