top of page
Image de Brooke Cagle

Cours adultes en groupes

Orë kolektive për të rritur (në grupe prej më së shumti 8 veta)

Групни часови за возрасни (во групи од 8 макс)

Të gjitha nivelet nga A1 në C2 (testi i rangimit - pa pagesë – mbetet të parashihet)

Sesion 48-orësh gjatë periudhës (përfshirë testin DELF)

2 seanca nga 2 orë në javë


Çmime "për mbarë publikun"

Nëse pagesa bëhet në 1 këst: 5.500 DEN

Nëse pagesa bëhet në 3 këste : 6.000 DEN

Çmime « speciale për studentë »

Nëse pagesa bëhet në 1 këst: 4.500 DEN

Nëse pagesa bëhet në 3 këste : 5.100 DEN


Përmbajtja e orëve

Orët kolektive në grup për të rriturit organizuar nga Aleanca Franceze në Tetovë bazohen në thelb në një metodë (doracak) e (i) mësimit e (i) certifikuar, siç është " Vite et Bien » (shq. Shpejt dhe mirë). Ata përgatiten në mënyrë efektive për kalimin e provimeve DELF (Diploma e Studimeve të Gjuhës Frënge), e nevojshme për shembull për të studiuar në Francë ose për të shkuar për të jetuar dhe punuar atje.

Сите нивоа од А1 до Ц2 (тестот за ниво - бесплатен - треба да се резервира)

48 часовна сесија во текот на тој период (вклучително и пробен тест DELF)

2 сесии од 2 часа неделно


Цени " за возрасни "

Ако плаќате на 1 рата: 5.500 ден

Ако плаќате на 3 рати : 6.000 ДЕН

Цени „специјални за студенти“

Ако плаќате на 1 рата: 4.500 ден

Ако плаќате на 3 рати : 5.100 ДЕН


Содржина на курсот

Групните лекции за возрасни во Француската Алијанса во Тетово, првенствено се потпираат на сертифициран метод за учење, како што е « Vite et Bien »,Брзо и добро“ .Студентите ефикасно се подготвуваат за полагање на испитите DELF (Диплома за студии по француски јазик), неопходни, на пример, за студирање во Франција или за да живеат и работат таму.

Cours adultes en groupes: Cours
bottom of page