top of page
Geometric Objects_edited_edited.png

Aleanca Franceze në Tetovë (AFT) ofron kurse të përgjithshme të frëngjishtes, të hapura për të gjitha shtresat e publikut: fëmijë, adoleshentë, studentë dhe të rritur. Me orë të organizuara dhe të ndara në gjysmëvjetorë, kurset e orëve të frëngjishtes plotësojnë kriteret e Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës së Gjuhëve (CECR), e që janë të përshtatshme për të gjitha nivelet e të mësuarit: fillestar (A1, fillim A2), pothuajse fillestarë (A2, fillim B1), i rrjedhshëm (B1, B2) dhe të avancuar (C1, C2).

Sipas kërkesës, Aleanca Franceze në Tetovë gjithashtu ofron kurse në shqip dhe maqedonisht, si dhe në anglisht

 Të ndjekësh mësim në Aleancën Franceze do të thotë të përfitosh nga të mësuarit cilësor, sipas standardeve ndërkombëtare. Ekipi i mësimdhënësve të AFT-së, i certifikuar dhe pjesërisht vendas (amtar), vazhdon të trajnohet vit pas viti. Ky ekip punon me metoda aktuale dhe pajisje teknologjike, që mundësojnë mësimdhënie dinamike; rishtazi, kriza shëndetësore ka çuar në zhvillimin e ofertës së orëve në distancë (në linjë).

Француската Алијанса во Тетово (АФТ ви нуди курсеви по француски јазик, отворени за за сите деца, адолесценти, студенти  како и возрасни. Организирани во семестри, курсевите ги исполнуваат критериумите на Заедничката европска референтна рамка за јазиците (CEFR) и се погодни за сите нивоа на учење: почетници (А1, почеток на А2), лажни почетници (А2, почеток на Б1), флуентни(B1, B2) и напредни (C1, C2). По барање, Француската Алијанса во Тетово исто така нуди курсеви на албански и македонски јазик, како и на англиски јазик.

Да се ​​следи курс во Алијанса Франсаз значи да се користи од квалитетно учење, според меѓународните стандарди. Наставниот тим на Француската Алијанса во Тетово, сертифициран и делумно мајчин француски јазик, продолжува да се формира од година во година. Се работи со актуелни методи и техничка опрема што овозможува динамично учење; неодамна поради здравствената криза доведе до развој на понуда за курсеви преку Интернет.

Cours / Orë / Часови: Cours
Image de Jason Goodman
Image de Wes Hicks

Cours en groupes enfants, adolescents & adultes

Orë në grup për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur


Групни курсеви за деца, адолесценти и возрасни

Kurse të çertifikuara të gjuhës franceze të përshtatshme për të gjithë, dhe një atelje teatri fëmijësh për të përdorur gjuhën në një mënyrë pak më ndryshe.

Сертифицирани курсеви по француски јазик погодни за секого, и детска театарска работилница за практикување на јазикот на поинаков начин.

Orë individuale dhe gjysmë individuale për të rritur

Индивидуални и семи-индивидуални курсеви за возрасни

Kurse ʺa la carteʺ, me mundësi në 4 gjuhë : frengjisht, shqip, maqedonisht dhe anglisht.

Курсеви  "А ла карт", можни на 4 јазици: француски, албански, македонски и англиски.

bottom of page