top of page

AFT = Aleanca Franceze në Tetovë
Por... Çka është Aleanca Franceze?


AFT = Француска Алијанса од Тетово

Но, што всушност претставува Француска Алијанса?

AFT = Alliance Française de Tetoto

Mais... Qu'est-ce qu'une Alliance Française ?

Chalkboard with Different Languages_edited_edited.jpg

Aleanca Franceze në Tetovë është një shoqatë vendore jofitimprurëse. E krijuar në vitin 2001 me nismën e Ambasadës së Francës dhe nga frëngjishtfolësit e motivuar vendorë, është e vetmja qendër në gjuhën frënge në Pollog e cila zhvillon, në rajon, partneritete të gjalla me shkolla dhe universitete ku mësohet frëngjishtja.

Misioni i saj kryesor është në fakt përhapja e gjuhës frënge dhe kulturave frëngjishtfolëse në qytetin e Tetovës dhe rrethinat e këtij qyteti, por edhe promovimi i kulturave lokale, kryesisht shqiptare dhe maqedonase, në një frymë takimesh dhe shkëmbimesh ndërkulturore.

Anëtare e Fondacionit të Aleancave Franceze (me seli në Paris), Aleanca Franceze në Tetovë është politikisht, fetarisht dhe ideologjikisht asnjanëse. Si e tillë, ajo mbron vlerat njerëzore të tolerancës, respektit dhe vëllazërimit përkatëse me Francën, në zemër të një qyteti të pasur me etni, kultura dhe fe të ndryshme. Si çerdhe e arsimimit dhe ndarjes së dijes, Aleanca Franceze në Tetovë është e hapur për të gjithë, me emëruesin e përbashkët, gjuhën frënge dhe Frankofoninë.

Француската Алијанса во Тетово е непрофитабилно здружение регулирано со локалните закони Основана во 2001 година со иницијатива на Француската Амбасада во Скопје и мотивирани локални франкофони, овој центар е меѓу единствените центри  на француски јазик во Полог и во регионот, ги развива партнерствата со училиштата и универзитетите каде што се учи францускиот јазик.

Неговата главна мисија е дисеминација на францускиот јазик и културите на франкофонијата во Тетово и околината, но исто така и промовирање на локалните култури, главно албанската и македонската култура во духот на меѓукултурните средби и размени.

Член на Фондацијата на Француските Алијанси (со седиште во Париз), Француската Алијанса во Тетово е политички, религиозно и идеолошки неутрална. Како таква, ги брани хуманистичките вредности на толеранција, почитта и братството, кои што се специфични за Франција, во срцето на еден богат град со различни етникуми, култури и религии. Место за едукација и споделување Француската Алијанса во Тетово е отворена за сите, со заеднички именител на францускиот јазик и Франкофонијата.

L’Alliance Française de Tetovo est une association de droit local à but non lucratif. Créée en 2001 à l’initiative de l’Ambassade de France et de francophones locaux motivés, elle est le seul centre de langue française du Polog et développe, dans la région, de vivants partenariats avec les établissements scolaires et universitaires où s’enseigne le français.

Sa principale mission est en effet la diffusion de la langue française et des cultures francophones dans la ville de Tetovo et ses environs, mais aussi la promotion des cultures locales, principalement albanaises et macédoniennes, dans un esprit de rencontres et d’échanges interculturels.

Membre de la Fondation des Alliances Françaises (dont le siège est situé à Paris), l’Alliance Française de Tetovo est politiquement, religieusement et idéologiquement neutre. A ce titre, elle défend les valeurs humanistes de tolérance, de respect et de fraternité propres à la France, au cœur d’une ville riche de différentes ethnicités, cultures et religions. Lieu d’éducation et de partage, l’Alliance Française de Tetovo se veut ouverte à tous, avec pour dénominateur commun la langue française et la francophonie.

Nous / Ne / Ние: À propos
bottom of page